Seminář s podtitulem "...věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo...".

13.02.2008 13:48

Konference: Ladislav Klíma (1878-1928)


Typ události:Odborné akce
Datum konání: od 21.10.2008 do 22.10.2008
Místo konání: Olomouc
Pořadatel: Katedra bohemistiky FF UP Olomouc
Kontakt na pořadatele: Erik Gilk, e-mail: galilak@seznam.cz

web události
Vydaný sborník - soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi

Konference s podtitulem "...věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo...". Osobnost Ladislava Klímy se dodnes jeví kontroverzní a jeho dílu je po roce 1989 věnována zvýšená ediční pozornost. Obzvláště záslužné je vydávání Sebraných spisů Ladislava Klímy v nakladatelství Torst, které řídí Erika Abrams a jež v současnosti dosáhlo poloviny z šesti proponovaných svazků. Přesto absentuje pokud možno objektivní a všestrannější pohled na Klímovu filozofickou a literární tvorbu, na němž se mohou podílet literární vědci i filozofové. A právě ten je cílem naší konference pořádané u příležitosti dvojího výročí hraničních dat Klímova života. Chceme se zaměřit na obecnou charakteristiku jeho literárního díla a filozofie, ozřejmit jejich kořeny, interpretovat základní klímovské pojmy vycházející z radikálního subjektivního idealismu, případně z jiných myšlenkových proudů. Bude nás zajímat analýza jednotlivých Klímových próz, problematika aplikace autorových filozofických přesvědčení na konkrétní beletristické texty či jejich srůstu, pominout nechceme ani Klímovu svébytnou tvorbu dramatickou. Vždyť podle F. X. Šaldy je celé Klímovo dílo „jediná symfonie, jednotná i celistvá, vytrysklá z jednoho žhavého jádra jako ze svého středu“. Dalším společným zájmem naší konference je zasadit Klímovo dílo do nejrůznějších kontextů a problematizovat jeho označení jako outsidera české literatury a filozofie, přestože životním vyvržencem již zůstane navždy. Nechceme se přitom omezit jen na vztah jeho díla k expresionistické poetice vyzdvižený Jindřichem Chalupeckým, který Klímu po boku Weinera, Demla a Haška zařadil do souboru svých pronikavých studií Expresionisté (1992), ale rádi bychom pojednali i o souvislostech s dadaismem, existencialismem či surrealismem. Stranou by neměly zůstat ani četné klímovské inspirace, nejzjevnější u představitelů undergroundu, kteří se ke Klímovi proklamativně hlásili. Přitažlivý a inspirativní bude zcela jistě vztah Klímova života a díla, příčiny, způsoby a projevy jeho „praktikování filosofie“, či přelomová životní událost z roku 1909, tzv. Cholupický den, kdy si Klíma „přisvojil Deoessenci“ a stal se údajně člověkem povzneseným do sféry vyšších hodnot.


"věda.cz, 4.1.2008"